Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Plany finansowe

Plan finansowy to podstawa gospodarki finansowej przedsiębiorstwa, również zakładu budżetowego.

 

Obejmuje on przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem, jest zatwierdzony przez Zarząd.

 

Plan finansowy traktuje się często jako główną część biznes planu. Stanowi on podsumowanie przewidywanych dochodów i wydatków przedsiębiorstwa związanych z realizacją przyjętego celu strategicznego.

 

Ukazuje przewidywane inwestycje, przebieg operacji finansowych, spodziewany zysk i przyrost majątku przedsiębiorstwa będący konsekwencją działania planu strategicznego.

 

Plan finansowy składa się w większości przypadków z części opisowej i zestawień finansowych, które muszą być ze sobą wewnętrznie zgodne.

 

Plan finansowy powinien zawierać jako:

 • Podstawowe wskaźniki finansowe: wskaźniki wypłacalności, wskaźniki zyskowności, wskaźniki płynności finansowej.
 • Perspektywy sprzedaży. Plan sprzedaży produktu w przyjętych okresach czasu – miesiąc, kwartał, rok. Przewidywany przyrost sprzedaży w przyjętych okresach. Wielkości sprzedaży określane w ilościach i wartościach finansowych.
 • Założenia do planu finansowego. Cele i zadania planu finansowego zawartego w biznes planie, wydatki długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Podział wydatków na grupy. Określenie okresu finansowania produkcji do momentu uzyskania przychodów pozwalających samodzielnie finansować dalszą produkcję.
 • Rachunek wyników biznes planu.
 • Cash flow. Zestawienie przepływów pieniężnych.
 • Planowane inwestycje i sposób ich finansowania.
 • Bilans. Aktywa: majątek trwały, obrotowy, rozliczenia międzyokresowe, strata bilansowa. Pasywa: kapitały własne, długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, zobowiązania, fundusze specjalne, zadłużenia krótkoterminowe. Wskaźniki finansowe: określenie progu rentowności, wskaźnik rentowności – sprzedaży, kosztów, kapitału.

Nasza oferta:

 • Przygotowanie planów finansowych podmiotów oferujących finansowanie
 • Wskazanie źródeł finansowania
 • Przygotowanie planów finansowych na potrzeby wewnętrzne np. dla podmiotów dominujących, akcjonariuszy, rad nadzorczych
 • Przygotowanie planów finansowych na potrzeby biznes planów, studiów wykonalności itp.
9633974_m