Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Badania i Analizy

Zespół AhProfit wykonuje badania ogólnopolskie oraz lokalne.

 

Nasi Klienci otrzymają od nas opracowane specjalnie dla nich rozwiązania, które zweryfikują wykonalność przedsięwzięcia oraz zmierzą efektywność firm. Wykonujemy badania ilościowe oraz badania jakościowe.

 

Eksperci AhProfit na życzenie wykonają niżej opisane analizy:

  • Audyt bezpieczeństwa, zwany czasem lustracją techniczną to kompleksowa metoda szacowania ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej obejmująca następujące obszary:

 

– otoczenie przedsiębiorstwa (ekonomiczne, prawne),
– procesy zarządcze (technologiczne, operacyjne),
– infrastrukturę techniczną (maszyny i urządzenia),
– zaplecze administracyjne (back – office),
– systemy kontrolne, zabezpieczenia,
– systemy zarządzania ryzykiem, plany i procedury awaryjne.

 

Audyt daje: precyzyjny opis i klasyfikację ryzyk i wiedzę na temat zaistniałych i potencjalnych szkód, optymalizację procesu zarządzania ryzykiem, możliwość wyboru adekwatnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, możliwość świadomego wyboru priorytetów dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

  • Analizy finansowe.

Opracowanie, które pozwoli właściwie i efektywnie ocenić całość działalności przedsiębiorstwa. Menadżerom pozwoli na podjęcie właściwych decyzji jak i obranie właściwej ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa i obok audytu prawnego jest niezbędnym elementem zarówno w bieżącej pracy jak i budowanie długofalowej strategii przedsiębiorstwa.  Celem samym w sobie jest przedstawienie rzetelnej wiedzy na temat finansów przedsiębiorstwa, które są kluczowym elementem w całym procesie zarządzania.

  • Analizy prawne, zwane inaczej audytami prawnymi.

To analiza, która pozwala na bezpieczne i stabilne zarządzanie przedsiębiorstwem. Można powiedzieć, że tak jak analiza finansowa obrazuje strukturę finansów przedsiębiorstwa, tak audyt prawny opisuje gotowość przedsiębiorstwa do zawierania transakcji od strony formalno – prawnej. AhProfit dzięki współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi może przygotować dla Państwa bardzo szeroką i kompleksową analizę prawną przedsiębiorstwa zarówno pod kątem procesów decyzyjnych zachodzących wewnątrz firmy jak i dotyczące partnerów biznesowych.

  •  Analiza procesów

Zespół AhProfit wykona dla Państwa mapowanie aktualnych procesów biznesowych w formie graficznej i opisowej. Opracuje też macierz procesów ze wskazaniem poszczególnych jednostek organizacyjnych w nich uczestniczących. Zweryfikuje aktualne mechanizmy kontrolne, zakresy odpowiedzialności i ustali rzeczywistych właścicieli procesów. Zweryfikuje stosowane mierniki procesów, zidentyfikuje punkty krytyczne, wąskie gardła oraz zadania czy też sekwencje zadań nieprzynoszące wartości dodanej. Przeprowadzimy również identyfikację ryzyk związanych z poszczególnymi procesami. W oparciu o przeprowadzone analizy, opracujemy dla Państwa sposoby optymalizacji i przemodelowania procesów biznesowych mające na celu obniżenie kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu lub podniesieniu jakości wykonywanych zadań. Przygotujemy dla Państwa pełną dokumentację opisującą procesy, zadania, mierniki, ryzyka, procedury, instrukcje. Otrzymacie Państwo również opis modelu wdrożeniowego oraz plan zarządzania zmianą związaną z modyfikacją procesów.  Eksperci AhProfit będą również wspierać Państwa w dalszym procesie wdrażania i zarządzania zmianą.

  • Analiza systemu zarządzania ryzykiem.

Przeprowadzimy identyfikację ryzyk charakterystycznych dla profilu Państwa przedsiębiorstwa. Sporządzimy rejestr ryzyk ze wskazaniem ich właścicieli i procesów biznesowych, których dotyczą. Przygotujemy karty ryzyk, ich definicje, mierniki, sposoby identyfikacji, sposoby pomiarów i reakcji na poszczególne ryzyka. Opracujemy system raportowania na poszczególnych poziomach organizacji. Zaproponujemy sposoby eliminacji bądź minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk. Sporządzimy mapę, która wskaże różne wagi i poziomy ryzyka.  W efekcie tych prac, zdefiniujemy strategię zarządzania ryzykiem, w tym zaprojektujemy system zarządzania ryzykiem jednolity dla całej organizacji.

  • Badania marketingowe.

Badania marketingowe, często niedoceniane, są niezwykle istotną częścią zarządzania strategicznego. Redukują ryzyko związane z podejmowaniem niewłaściwych decyzji zarządczych, pomagają budować przewagę konkurencyjną, wskazują właściwą drogę rozwoju przedsiębiorstwa, pomagają optymalizować procesy biznesowe oraz minimalizować ryzyko związane z prowadzoną działalnością. W zależności od modelu biznesowego danej firmy oraz potrzeb biznesowych jej kierownictwa, mogą być prowadzone w różnych zakresach oraz na różnych płaszczyznach. AhProfit wykona dla Państwa:

 

– Badania rynku

– Badania popytowe

– Analizy rynku (branż)

– Badania otoczenia działalności przedsiębiorstwa

– Badania wiarygodności partnera biznesowego

– Badania konkurencji

– Badania wizerunku firmy

  • Badania HR

Badania służące dalszemu planowaniu czy diagnozie aktualnej sytuacji stanowią niezwykle ważny element zarządzania kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Sprawiają, że nasze działania są przemyślane, obarczone niskim ryzykiem popełnienia błędu. Dają wiedzę niezbędną do precyzyjnego planowania dalszych działań managerskich. Magiczne słowo „Korporacja” to przede wszystkim mniejszy lub większy zespół ludzi. Nie ma ludzi, nie ma przedsiębiorstwa. To najważniejszy kapitał w budowaniu przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy. Badania przeprowadzane w obszarze HR pokazują mocne i słabe strony organizacji. Pozwalają na wdrożenie działań mających na celu optymalne zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa. Dają gwarancję przemyślanego działania zespołowego i pełnej partycypacji w dążeniu do harmonijnego rozwoju firmy. Eksperci AhProfit przeprowadzą testy kompetencyjne, doradzą w zakresie rozwoju zespołów oraz rekrutacji kluczowych osób, określą ścieżkę rozwoju kariery, zaplanują sukcesję oraz pomogą zmaksymalizować ludzki kapitał w organizacji.

 

12137620_m