Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Plany strategiczne

Nauka zarządzania stawia planowanie na początku ciągu funkcji zarządzania jako źródło pochodzenia wszystkich przewidzianych do osiągnięcia celów i koniecznych do tego środków.

 

Wszystkie inne funkcje zarządzania: organizowanie, motywowanie, kontrolowanie są wtórne wobec planowania. Planowanie jest tradycyjnie przedstawiane jako narzędzie formułowania i wdrażania decyzji strategicznych.

 

 

Ze względu na charakter plany można podzielić na:

  • Strategiczne, zakładające najdłuższy okres realizacji (kilka lat). Dotyczą one zmian, mających charakter trwały, zmian w działalności, strukturze, wielkości firmy, reorganizacji,
  • Taktyczne, obejmujące okres około roku i dotyczące działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć konkretne cele w tym czasie. Takie planowanie zawiera zazwyczaj część techniczną, dotyczącą np. usprawnienia pewnych działań oraz część finansową, dotyczącą przewidywanych kosztów i przychodów,
  • Operacyjne, odnoszące się do najkrótszych jednostek czasowych np. miesiąca, tygodnia czy nawet dnia. Dotyczy ono przede wszystkim działań bieżących, są to zazwyczaj plany krótkoterminowe.

Ostatnie lata cechuje nadzwyczajna i ciągle rosnąca zmienność i złożoność warunków działania organizacji. W związku z powyższym trwają nieustanne poszukiwania sposobów ograniczania niepewności oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyka jakie towarzyszy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza tych strategicznych.

 

Temu celowi służą metody prognozowania i planowania, wśród których najczęściej stosowanymi są: metody scenariuszowe, metody symulacyjne, wykresy Gantta, planowanie sieciowe, metody analizy portfelowej,  metodyka budowy biznes planu przedsiębiorstwa. Planowanie działań ma zwiększyć szanse przedsiębiorstwa na osiągnięcie sukcesu w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

 

Nasza oferta:

  • Przygotowanie i wdrożenie planu misji i wizji przedsiębiorstwa
  • Opracowanie szczegółowego planu strategicznego przedsiębiorstwa
  • Wsparcie działań związanych z wdrożeniem planu strategicznego
9634394_m