Al. Wyścigowa 4B lok. 1-4, Warszawa

+48 22 649 8092

Restrukturyzacje przedsiębiorstw

Restrukturyzacja jest procesem zmian zasadniczych, gruntownych, wywołanych głównie czynnikami zewnętrznymi – sytuacjami krytycznymi w rozwoju struktur, których dotyczy.

 

Wyróżnia się:

 

  1. makro-restrukturyzację, czyli restrukturyzację w skali gospodarki narodowej, której zadaniem jest osiąganie długofalowych celów gospodarczych m.in. poprzez aktywną działalność państwa, zmierzającą do poprawy wyników ekonomicznych i konkurencyjności gospodarki na rynkach światowych.
  2. mikro-restrukturyzację, czyli restrukturyzację przedsiębiorstwa, która jest zwykle reakcją na zmiany zachodzące w jego otoczeniu i może dotyczyć struktury majątkowej (własności), organizacyjnej, zatrudnienia, produkcyjno-asortymentowej, techniczno-technologicznej, rynków zaopatrzenia i zbytu itd.

 

Restrukturyzacją są szczególnie zainteresowani ci przedsiębiorcy,  którzy tracą zdolność do konkurowania na rynku.

 

Z pojęciem restrukturyzacji ściśle wiążę się pojęcie prywatyzacji czyli procesem przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym, przekształcania gospodarki państwowej w gospodarkę prywatną, ograniczania roli państwa w gospodarce. Proces prowadzący do zmiany kontroli nad gospodarką i zmiany własności społecznej w prywatną.

 

Oferta AhProfit:

  • Przeprowadzenie badań i analiz służących sformułowaniu rekomendacji do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji
  • Zaplanowanie Procesu restrukturyzacji
  • Określenie „kamieni milowych”, najważniejszych celów restrukturyzacji
  • Zdefiniowanie kluczowych ryzyk procesu i metod ich minimalizacji lub eliminacji
  • Wsparcie we wdrożeniu całościowych działań restrukturyzacyjnych, lub poszczególnych etapów restrukturyzacji
22335288_m